Декларация за поверителност

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ“ ЕООД осъществява дейност, изразяваща се в Организиране и провеждане на обучения в областта на козметиката и разкрасителните услуги, управление и бизнес развитие в областта на разкрасителните услуги, усъвършенстване на професионални и комуникационни умения, провеждане на консултации, издаване и разпространение на обучителни информационни материали, организиране на курсове и обучения, продуциране на забавни, образователни и информационни кампании, предавания и програми, консултантска, обучителна, рекламна и издателска дейност.

Данни за контакт с „БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ“ ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София, п.к. 1408, район Триадица, кв. Стрелбище, на ъгъла на ул. Твърдишки проход и ул. Роженски проход, бизнес сграда, ет. 5

Телефон: 0888 506 018

Ел. поща: info@bbacademy.bg

Интернет страници: https://bbacademy.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: gdpr@bbacademy.bg

Тел: 0888 506 018

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Вашите лични данни, които обикновено обработваме във връзка с нашата дейност, са следните:

 • Име: Име, презиме и фамилия
 • Идентификация: Единен граждански номер (ако сте наш доставчик)
 • Контакти: Електрона поща, адрес и телефонен номер
 • Адрес: постоянен или настоящ
 • Банкова информация: номер на банкова сметка

Специални категории данни, които обработваме:

Не обработваме данни относно Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Източник:

Данните, които обработваме за Вас са ни предоставени лично от Вас, от Ваш пълномощник или законен представител.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
 • Директен маркетинг; или
 • За спазване на законовите ни задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването се основава на Вашето съгласие; или
 • Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор; или
 • Обработването е необходимо за спазване на законовите ни задължения.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

“БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за това, съгласно нашата Политика за упражняване на правата на субектите.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

“БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

“БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от пет години, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приетите от нас процедури.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на “БЮТИ ЕНД БИЗНЕС АКАДЕМИ” ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: https://bbacademy.bg